CCTV LIST

# Lokasi KOTA
1 Bogor - JABAR
2 Samarinda - KALTIM
3 Jakarta - DKI JAKARTA
4 Batam - KEPRI
5 Jakarta - DKI JAKARTA
6 Pekalongan - JATENG
7 Pekalongan - JATENG
8 Medan - SUMUT
9 Medan - SUMUT
10 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
11 Bandung - JABAR
12 Bogor - JABAR
13 Jogjakarta - DIY
14 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
15 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
16 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
17 Jakarta - DKI JAKARTA
18 Medan - SUMUT
19 Tasikmalaya - JABAR
20 Pekalongan - JATENG
21 Medan - SUMUT
22 Tasikmalaya - JABAR
23 Bogor - JABAR
24 Denpasar - BALI
25 Denpasar - BALI
26 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
27 Tasikmalaya - JABAR
28 Denpasar - BALI
29 Batam - KEPRI
30 Denpasar - BALI
31 Bogor - JABAR
32 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
33 Pekalongan - JATENG
34 Jogjakarta - DIY
35 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
36 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
37 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
38 Banyumas - JATENG
39 Jogjakarta - DIY
40 Bogor - JABAR
41 Medan - SUMUT
42 Bogor - JABAR
43 Banyumas - JATENG
44 Medan - SUMUT
45 Bandung - JABAR
46 Denpasar - BALI
47 Bandung - JABAR
48 Medan - SUMUT
49 Jogjakarta - DIY
50 Bandung - JABAR
51 Banyumas - JATENG
52 Samarinda - KALTIM
53 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
54 Jogjakarta - DIY
55 Medan - SUMUT
56 Tasikmalaya - JABAR
57 Tasikmalaya - JABAR
58 Tasikmalaya - JABAR
59 Tasikmalaya - JABAR
60 Denpasar - BALI
61 Medan - SUMUT
62 Jogjakarta - DIY
63 Medan - SUMUT
64 Denpasar - BALI
65 Jakarta - DKI JAKARTA
66 Jakarta - DKI JAKARTA
67 Bogor - JABAR
68 SUKOHARJO - JATENG
69 Jogjakarta - DIY
70 Bogor - JABAR
71 Bogor - JABAR
72 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
73 Tasikmalaya - JABAR
74 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
75 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
76 Pekalongan - JATENG
77 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
78 Medan - SUMUT
79 Medan - SUMUT
80 Denpasar - BALI
81 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
82 Bogor - JABAR
83 Samarinda - KALTIM
84 Medan - SUMUT
85 SUKOHARJO - JATENG
86 Medan - SUMUT
87 Pekalongan - JATENG
88 Denpasar - BALI
89 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
90 Jogjakarta - DIY
91 Denpasar - BALI
92 Denpasar - BALI
93 Jogjakarta - DIY
94 Bandung - JABAR
95 SUKOHARJO - JATENG
96 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
97 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
98 Pekalongan - JATENG
99 Bandung - JABAR
100 Jogjakarta - DIY
101 Banyumas - JATENG
102 Denpasar - BALI
103 Medan - SUMUT
104 Jogjakarta - DIY
105 Bandung - JABAR
106 Jakarta - DKI JAKARTA
107 Medan - SUMUT
108 Pekalongan - JATENG
109 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
110 Pekalongan - JATENG
111 Bandung - JABAR
112 Banyumas - JATENG
113 Jogjakarta - DIY
114 Medan - SUMUT
115 Jakarta - DKI JAKARTA
116 Bandung - JABAR
117 Pekalongan - JATENG
118 Bogor - JABAR
119 Bandung - JABAR
120 Jogjakarta - DIY
121 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
122 Tasikmalaya - JABAR
123 Medan - SUMUT
124 Medan - SUMUT
125 Jogjakarta - DIY
126 Medan - SUMUT
127 Batam - KEPRI
128 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
129 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
130 Jogjakarta - DIY
131 Batam - KEPRI
132 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
133 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
134 Denpasar - BALI
135 Jakarta - DKI JAKARTA
136 Pekalongan - JATENG
137 Jogjakarta - DIY
138 Batam - KEPRI
139 Banyumas - JATENG
140 Bandung - JABAR
141 Denpasar - BALI
142 Denpasar - BALI
143 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
144 Bandung - JABAR
145 Bogor - JABAR
146 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
147 Denpasar - BALI
148 Samarinda - KALTIM
149 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
150 Denpasar - BALI
151 Banyumas - JATENG
152 SUKOHARJO - JATENG
153 Jakarta - DKI JAKARTA
154 Medan - SUMUT
155 Batam - KEPRI
156 Medan - SUMUT
157 Bandung - JABAR
158 SUKOHARJO - JATENG
159 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
160 Denpasar - BALI
161 Jogjakarta - DIY
162 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
163 Jogjakarta - DIY
164 Batam - KEPRI
165 Jogjakarta - DIY
166 SUKOHARJO - JATENG
167 Denpasar - BALI
168 SUKOHARJO - JATENG
169 Jogjakarta - DIY
170 Bandung - JABAR
171 Medan - SUMUT
172 Tasikmalaya - JABAR
173 Jakarta - DKI JAKARTA
174 Tasikmalaya - JABAR
175 Medan - SUMUT
176 Bogor - JABAR
177 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
178 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
179 Pekalongan - JATENG
180 Medan - SUMUT
181 Jogjakarta - DIY
182 Medan - SUMUT
183 Jakarta - DKI JAKARTA
184 Tasikmalaya - JABAR
185 Jogjakarta - DIY
186 Jogjakarta - DIY
187 Medan - SUMUT
188 Tasikmalaya - JABAR
189 Denpasar - BALI
190 Denpasar - BALI
191 Bandung - JABAR
192 Bandung - JABAR
193 Denpasar - BALI
194 Bogor - JABAR
195 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
196 Tasikmalaya - JABAR
197 Medan - SUMUT
198 Jogjakarta - DIY
199 Denpasar - BALI
200 Jogjakarta - DIY
201 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
202 Medan - SUMUT
203 Jakarta - DKI JAKARTA
204 Batam - KEPRI
205 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
206 Bogor - JABAR
207 Denpasar - BALI
208 Bandung - JABAR
209 Jogjakarta - DIY
210 Bogor - JABAR
211 Denpasar - BALI
212 Tasikmalaya - JABAR
213 Pekalongan - JATENG
214 Bogor - JABAR
215 Jogjakarta - DIY
216 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
217 Denpasar - BALI
218 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
219 Samarinda - KALTIM
220 Denpasar - BALI
221 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
222 Tasikmalaya - JABAR
223 Jogjakarta - DIY
224 Jogjakarta - DIY
225 Medan - SUMUT
226 Denpasar - BALI
227 Bogor - JABAR
228 Jakarta - DKI JAKARTA
229 Pekalongan - JATENG
230 Medan - SUMUT
231 SUKOHARJO - JATENG
232 Bandung - JABAR
233 Denpasar - BALI
234 Jogjakarta - DIY
235 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
236 Denpasar - BALI
237 Medan - SUMUT
238 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
239 Bandung - JABAR
240 Samarinda - KALTIM
241 Denpasar - BALI
242 Medan - SUMUT
243 Medan - SUMUT
244 Denpasar - BALI
245 Denpasar - BALI
246 Bandung - JABAR
247 Bandung - JABAR
248 Denpasar - BALI
249 Samarinda - KALTIM
250 SUKOHARJO - JATENG
251 Denpasar - BALI
252 Jogjakarta - DIY
253 Banyumas - JATENG
254 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
255 SUKOHARJO - JATENG
256 Medan - SUMUT
257 Jogjakarta - DIY
258 Denpasar - BALI
259 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
260 Jogjakarta - DIY
261 Bandung - JABAR
262 Bandung - JABAR
263 Denpasar - BALI
264 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
265 Jogjakarta - DIY
266 Jogjakarta - DIY
267 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
268 Medan - SUMUT
269 Tasikmalaya - JABAR
270 Jogjakarta - DIY
271 Jakarta - DKI JAKARTA
272 Batam - KEPRI
273 Bandung - JABAR
274 Jogjakarta - DIY
275 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
276 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
277 Denpasar - BALI
278 Medan - SUMUT
279 Bandung - JABAR
280 Samarinda - KALTIM
281 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
282 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
283 Jogjakarta - DIY
284 Jogjakarta - DIY
285 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
286 Medan - SUMUT
287 Pekalongan - JATENG
288 Bogor - JABAR
289 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
290 Batam - KEPRI
291 Pekalongan - JATENG
292 Denpasar - BALI
293 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
294 Medan - SUMUT
295 Denpasar - BALI
296 Jakarta - DKI JAKARTA
297 Tasikmalaya - JABAR
298 Medan - SUMUT
299 Batam - KEPRI
300 Bandung - JABAR
301 Batam - KEPRI
302 Medan - SUMUT
303 Jakarta - DKI JAKARTA
304 Pekalongan - JATENG
305 Jogjakarta - DIY
306 Medan - SUMUT
307 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
308 SUKOHARJO - JATENG
309 Batam - KEPRI
310 Bogor - JABAR
311 Denpasar - BALI
312 Medan - SUMUT
313 Bandung - JABAR
314 SUKOHARJO - JATENG
315 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
316 Denpasar - BALI
317 Jogjakarta - DIY
318 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
319 Bandung - JABAR
320 Medan - SUMUT
321 Denpasar - BALI
322 Batam - KEPRI
323 Medan - SUMUT
324 Medan - SUMUT
325 Medan - SUMUT
326 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
327 Jogjakarta - DIY
328 SUKOHARJO - JATENG
329 SUKOHARJO - JATENG
330 Denpasar - BALI
331 Medan - SUMUT
332 Banyumas - JATENG
333 Pekalongan - JATENG
334 Jogjakarta - DIY
335 Medan - SUMUT
336 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
337 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
338 Jogjakarta - DIY
339 Medan - SUMUT
340 Bandung - JABAR
341 Pekalongan - JATENG
342 Jakarta - DKI JAKARTA
343 Pekalongan - JATENG
344 Jakarta - DKI JAKARTA
345 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
346 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
347 Bandung - JABAR
348 Jogjakarta - DIY
349 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
350 Pekalongan - JATENG
351 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
352 Tasikmalaya - JABAR
353 Banyumas - JATENG
354 Tasikmalaya - JABAR
355 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
356 Denpasar - BALI
357 Medan - SUMUT
358 Jogjakarta - DIY
359 Jakarta - DKI JAKARTA
360 Denpasar - BALI
361 Medan - SUMUT
362 Tasikmalaya - JABAR
363 Banyumas - JATENG
364 Batam - KEPRI
365 Jogjakarta - DIY
366 Jogjakarta - DIY
367 Bandung - JABAR
368 Bogor - JABAR
369 Pekalongan - JATENG
370 Denpasar - BALI
371 Denpasar - BALI
372 Jogjakarta - DIY
373 SUKOHARJO - JATENG
374 Bogor - JABAR
375 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
376 Jogjakarta - DIY
377 Medan - SUMUT
378 Medan - SUMUT
379 SUKOHARJO - JATENG
380 Medan - SUMUT
381 Pekalongan - JATENG
382 Denpasar - BALI
383 Denpasar - BALI
384 Tasikmalaya - JABAR
385 Bandung - JABAR
386 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
387 SUKOHARJO - JATENG
388 Jogjakarta - DIY
389 Bandung - JABAR
390 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
391 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
392 Tasikmalaya - JABAR
393 Medan - SUMUT
394 Medan - SUMUT
395 Denpasar - BALI
396 Jakarta - DKI JAKARTA
397 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
398 Bogor - JABAR
399 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
400 SUKOHARJO - JATENG
401 Medan - SUMUT
402 SUKOHARJO - JATENG
403 SUKOHARJO - JATENG
404 Banyumas - JATENG
405 SUKOHARJO - JATENG
406 Bandung - JABAR
407 Bogor - JABAR
408 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
409 SUKOHARJO - JATENG
410 Medan - SUMUT
411 Bandung - JABAR
412 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
413 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
414 Banyumas - JATENG
415 Bandung - JABAR
416 Samarinda - KALTIM
417 Medan - SUMUT
418 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
419 Pekalongan - JATENG
420 Batam - KEPRI
421 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
422 Denpasar - BALI
423 Jogjakarta - DIY
424 Bandung - JABAR
425 Tasikmalaya - JABAR
426 Banyumas - JATENG
427 Medan - SUMUT
428 Denpasar - BALI
429 Medan - SUMUT
430 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
431 Denpasar - BALI
432 Medan - SUMUT
433 Denpasar - BALI
434 Denpasar - BALI
435 Banyumas - JATENG
436 Denpasar - BALI
437 Batam - KEPRI
438 Denpasar - BALI
439 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
440 Bandung - JABAR
441 Bandung - JABAR
442 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
443 Denpasar - BALI
444 Jogjakarta - DIY
445 Jogjakarta - DIY
446 Denpasar - BALI
447 Bandung - JABAR
448 Medan - SUMUT
449 Denpasar - BALI
450 Medan - SUMUT
451 Bogor - JABAR
452 Medan - SUMUT
453 Medan - SUMUT
454 Denpasar - BALI
455 Bandung - JABAR
456 Tasikmalaya - JABAR
457 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
458 Bandung - JABAR
459 Denpasar - BALI
460 Batam - KEPRI
461 Jogjakarta - DIY
462 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
463 Denpasar - BALI
464 Jakarta - DKI JAKARTA
465 Bogor - JABAR
466 Medan - SUMUT
467 Medan - SUMUT
468 Jogjakarta - DIY
469 Bandung - JABAR
470 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
471 Tasikmalaya - JABAR
472 Pekalongan - JATENG
473 Bandung - JABAR
474 Pekalongan - JATENG
475 Medan - SUMUT
476 Bandung - JABAR
477 Denpasar - BALI

Free ID CCTV Channel

Free Public CCTV Channel From Indonesia, including traffic and public Vital places